Bezpečnostné a zdravotné značenie

  • predaj bezpečnostného značenia
  • vypracovanie návrhu pre bezpečnostné značenie

Činnosť technika požiarnej ochrany

Naším zákazníkom poskytujeme dodávateľským spôsobom výkon činnosti technika požiarnej ochrany.
V oblasti ochrany pred požiarmi (OPP) sa jedná najmä o nasledovné činnosti:

  • vypracovanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
  • vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
  • určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
  • vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
  • organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov