Služby BTS

Naša spoločnosť sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Poskytujeme našim zákazníkom odborné školenia v oblasti BOZP. Zabezpečujeme služby technika BOZP a autorizovaného bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom a odborné poradenstvo v oblastiach BOZP podľa zákona č. 124/2006. Cieľom našej spoločnosti je maximálne uspokojovanie potrieb našich klientov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a okamžité riešenie vzniknutých problémov.

V oblasti BOZP sa jedná najmä o nasledovné činnosti:

  • spracovanie kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
  • výkon školení zamestnancov v predpísaných termínoch
  • odborné poradenstvo pre zamestnávateľa, ako aj ostatných vedúcich zamestnancov
  • identifikácia a posudzovanie rizík v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. s návrhom OOPP
  • zastupovanie klienta pri styku s orgánmi štátnej správy
  • dohľad nad plnením povinností vyplývajúcich z predpisov o BOZP, kontrolu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na pracoviskách
  • Vyšetrovanie príčin pracovných úrazov