Koordinácia bezpečnosti na stavenisku

Naša firma Vám ponúka odbornú spoluprácu za účelom plnenia úloh na zaistenie BOZP pri realizácii prác na stavenisku.

Výkon koordinátora bezpečnosti zahŕňa:

  • návštevu stavieb, sledovanie postupov a organizácie prác na stavenisku
  • sledovanie možných rizík vyplývajúcich zo vzájomného ohrozenia a následných prác jednotlivých pracovných skupín
  • kontrolu dodržiavanie opatrení uvedených v pláne BOZP, dodržiavanie bezpečných postupov, opatrení predpísaných v realizačnej dokumentácii, technologických postupoch, pravidlách spoločného užívania priestorov a zariadení a ďalších zásad určených pre zaistenie BOZP na stavbe, zo strany osôb podieľajúcich sa na realizácii stavby
  • vypracovanie Plánu BOZP pre stavenisko v písomnej podobe a grafickej podobe so všetkými nutnými a potrebnými požiadavkami a jednotlivé postupy pri realizácii a pravidelná kontrola dodržiavania týchto opatrení.
  • Spoluprácu a konzultácie
  • Pravidelné informovanie o zistených nedostatkoch alebo porušeniach na úseku BOZP formou písomných a fotografických záznamov.
  • ďalšie činnosti v súlade s požiadavkami NV SR č. 396/2006 Z. z. a osobitnými požiadavkami pre príslušnú stavbu