PZS

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (PZS)

Od 28.11.2014 naša spoločnosť začala vykonávať niektoré činností pracovnej zdravotnej služby (PZS) podľa § 30d ods. 1 písm. a) až d), písm. f), g), h) prvého bodu a písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. dodávateľským spôsobom pre zamestnancov, ktorí vykonávajú práce zaradené do kategórií 1 alebo 2

Účelom pracovnej zdravotnej služby je prevencia chorôb z povolania a pracovných úrazov, ochrana a podpora zdravia s prihliadnutím na zdravotnú spôsobilosť zamestnancov v priebehu ich pracovného života s cieľom udržať práceschopnosť a zdravie zamestnancov.

Pre koho je zdravotná služba povinná ?

Zákon rozdeľuje prácu do kategórií 1 až 4. Od roku 2006 bola pracovná zdravotná služna povinná pre všetkých zamestnávateľov. V roku 2011, zákonom č. 470/2011 Z. z., bola táto povinnosť prenesená len na firmy, ktorej zamestnanci vykonávajú rizikové práce zaradené do 3. a 4. kategórie. Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci vykonávajú práce zaradené do 1. a 2. kategórie, sú naďalej povinný plniť si svoje povinnosti a niesť zodpovednosť za zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.

Rozsah poradenstva a spracovania dokumentácie:

  • vstupný audit dokumentácie a stavu pracovísk súvisiaci so zabezpečením povinností zamestnávateľa v zmysle platnej legislatívy,
  • Prehliadka pracoviska a vypracovanie protokolu
  • identifikácia zdravotných rizík, hodnotenie zdravotných rizík, vypracovanie posudkov rizika (podľa výskytu rizikových faktorov),
  • vypracovanie prevádzkových poriadkov (pre činnosť s nebezpečnými chemickými faktormi, v expozícii hluku, v expozícii vibrácií, s biologickými faktormi, s lasermi atď.)
  • zabezpečenie styku s príslušným orgánom štátnej správy pri kontrolách,
  • Určenie profesií podliehajúce lekárskym preventívnym prehliadkam vo vzťahu k práci a určenie lehôt